فروش ویژه نرم افزار و لایسنس Tivoli

شرکت IBM گستره وسیعی از ابزارهای مدیریتی در حوزههای مدیریت فرآیند، مدیریت  سرویس و مدیریت عملیات ارائه کرده است. در این راستا و در جهت دستیابی به معماری Management Service خود، سری محصوالت خانوادهTivoli IBM را که شامل محصوالت پایش و مدیریت با هدف ایجاد رویت، کنترل و خودکارسازی در مدیریت مخاطرات، مدیریت سازگاری و رشد سریع در کسبوکار است، عرضه نموده است.

مروزه زیرساخت IT ،نقش بسیار مهمی در سازمانها ایفا میکند و کسبوکار سازمانها اساسا،بر این زیرساخت استوار شده و بروز اختالل در آن، باعث بروز اختالل در کسبوکار سازمان خواهد شد. بنابراین در مواقع بروز اشکال در سرویس، شناسایی به موقع ریشه مشکل درزیرساخت IT( که در اکثر اوقات در سطح جغرافیایی گستردهای توزیع شدهاند( کاری با اهمیت و انجام آن بسیار سخت، پیچیده و پرهزینه است. در جهان امروز، گستره خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات روز به روز افزایش مییابد. تجارت، آموزش، سرگرمی، خدمات عمومی و دولتی و... و تقریبا هیچ مقولهای از ابعاد زندگی بشر نیست که از فناوری اطلاعات تاثیر نگرفته باشد؛ اما فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت زیرساختی در دنیای امروز، خود بر مبنای زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مختلفی پایه ریزی شده است. در این میان، شبکه و شبکه های ارتباطی، یک عنصر حیاتی و یک شرط بدیهی است. شرکت IBM گستره وسیعی از ابزارهای مدیریتی در حوزههای مدیریت فرآیند، مدیریت  سرویس و مدیریت عملیات ارائه کرده است. در این راستا و در جهت دستیابی به معماری Management Service خود، سری محصوالت خانوادهTivoli IBM را که شامل محصوالت پایش و مدیریت با هدف ایجاد رویت، کنترل و خودکارسازی در مدیریت مخاطرات، مدیریت سازگاری و رشد سریع در کسبوکار است، عرضه نموده است. شعار این شرکت »قدرت مدیریت برای هر چیز و در هر مکان« است. جهت فائق آمدن بر این امر مهم در سازمانهای کوچک تا بسیار بزرگ، مجموعه نرمافزاری Monitoring Tivoli پیشنهاد میگردد. این مجموعه، بهصورت یکپارچه و متمرکز توانایی شناسایی و اطلاع رسانی به موقع گلوگاهها و مشکالت موجود زیرساخت IT را داشته و امکان پیشبینی منابع مورد نیاز آتی را نیز فراهم خواهد آورد

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات